Stadgar

Stadgar för Brunns vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
Kommun: Värmdö, Stockholms län
Datum: 2001-06-07

§1 - Firma
Föreningens firma är Brunns vägförening

§2 - Samfälligheter
Föreningen förvaltar Brunn ga:2.

§3 - Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 - Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 - Styrelsesäte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

§6 - Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 - Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8 - Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 - Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 - Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 - Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1-31/12 (kalenderår).

§12 - Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 000 kronor.

§13 - Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller §47 3:e stycket - Lagen om förvaltning av samfälligheter
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 - Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftligt meddelande.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på Ingaröbibliotekets anslagstavla.

§15 - Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 - Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,6,13.

§17 - Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 - Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 - Protokolljustering, tillgängliggörande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter göras tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.