Stadgar

Stadgar för Brunns vägförening
Org.nr: 717905-0385
Ingarö 2022-03-28

§1 - Firma
Föreningens firma är Brunns vägförening

§2 - Samfälligheter
Föreningen förvaltar Brunn ga:2.

§3 - Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 - Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 - Styrelsesäte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

§6 - Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 - Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före- kommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8 - Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 - Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föeningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelsen får inte ta befattning med angelägenhet i vilken hen har ett väsentligt intresse som strider eller kan komma att strida mot föreningens.

Styrelseledamot får inte inneha en yrkesmässig tjänst eller bedriva näringsverksamhet som leder, eller kan leda till, en intressekonflikt gentemot uppdraget som styrelseledamot.

Brunns Vägförening ska vid ordinarie årsstämma välja en valberedning som har att till stämman föreslå ledamöter till att representera föreningen. Valberedningen ska bestå av minst två och högst 5 ledamöter, valberedningen konstituerar sig själv. Uppdraget löper på ett år, och väljs på föreningens årsmöte.

§10 - Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 - Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 - 31/12 (kalenderår).

§12 - Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 000 kronor.

§13 - Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Föreningsstämman får hållas via digitalt medium. Styrelsen bestämmer om föreningsstämman ska hållas endast via digitalt medium, endast som fysiskt möte eller en fördelning mellan dessa alternativ.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 - Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det kan ske antingen skriftligt genom brevpost och/eller digitalt.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilken digital plattform som valts för mötet, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens hemsida www.brunnsvf.se

§15 - Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 - Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,6,13.

§17 - Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 - Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 - Protokolljustering, tillgängliggörande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter göras tillgängligt för medlemmarna.

Stadgarna kan även laddas ner som pdf-dokument under Dokument.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.